Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej powinna w znacznym stopniu opierać się na aktywności i działaniu dzieci. Jednym z narzędzi, które służą rozwijaniu umiejętności matematycznych uczniów a jednocześnie dają przestrzeń do licznych interakcji i rozmów o osobistych strategiach rozwiązywania problemów, rozwijania współpracy i umiejętności komunikacyjnych, są gry planszowe. Podczas webinaru prezentujemy przykłady gier, które można wykorzystać podczas zajęć z uczniami w nauczaniu wczesnoszkolnym. Zastanowiamy się nad celami edukacyjnymi i wychowawczymi jakie można za ich pomocą realizować. Rozmawiamy też o tym, co z tych gier może wynikać: jakie sytuacje edukacyjne mogą być ich kontynuacją, jak te sytuacje tworzyć, jak i jakie pytania zadawać w trakcie oraz po rozgrywkach, aby stworzyć dzieciom bogatą sytuację do uczenia się.

 

Moderatorka: Sylwia Żmijewska-Kwiręg Ekspertki: Ewelina Gorczyca , Karolina Prus-Wirzbicka

 

Webinarium realizowane w ramach projektu „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.10 – Wysoka jakość systemu oświaty.” Projekt nr POWR.02.10.00-00-3010/17″ https://alosus.ceo.org.pl/